GoToPec - Apartmán Pec pod Sněžkou

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

Websites use tools for data collection, such as cookies. This is the information on how to use our Web site. The fact that you remain on the website you agree with this statement.you agree to it. Learn more

I understand

Information about cookies

What are cookies? Cookies are small text files placed on your computer. Saves the internet browser at the request of individual websites that you visit. Websites may request a re-file content. According to him, you will know which sites you've visited before, or if you're logged in. Cookies are necessary for the proper functioning of most of the largest sites on the Internet.

What types of files are used

At the cookies, we can look to the validity or by purpose.

Validity

Session cookies - pays for your visit to our website "www.gotopec.cz" and a few minutes after they leave. Helping the basic functioning of the site.

Long cookies - valid for several days to months. Easy to adjust the website when you return, for example, helping with logging.

Purpose

Key (functional) cookies - even without these key cookies our website will work. The problem might just be able to stay logged in.

Analytical - allow you to monitor site traffic and use various functions. According to them, a website established so that you better find what you are looking for.

Trackovací and remarketing - to help us along with Google Analytics to obtain information about how visitors use your site, how they got to and how you can keep them coming back.

Turning off the storage of cookies

Conventional web browsers allow its setting off work with cookies. Look in the help for your browser and follow the instructions contained therein.

Všeobecné podmínky - ubytovací smlouva

 

I.

Pronajímatel.

Pronajímatel je soukromá osoba - vlastník přenechávající věc - Papartmán GoToPec, v Peci pod Sněžkou 293, 542 21 Pec pod Sněžkou - k užití jinému na základě platné a potvrzené objednávky rezervačního systému na těchto internetových stránkcách na odkaze: http://www.gotopec.cz/cz/rezervace. Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku nájemce a osob, které s ním sdílí ubytovací jednotku, pokud si je nájemce a ostatní osoby způsobili sami, byť z nedbalosti.

II.

Nájemce.

Objednavatel pobytu - nájemce je jakákoliv osoba starší 18-ti let, která je odpovědná ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednavatel odpovídá za osoby a případné škody, které vzniknou při pornájmu paprtmánu dle provedené rezervace a i bez zvláštního ujednání je povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu.

III.

Smluvní vztah.

 Smluvní vztah se řídí výhradně občanským zákoníkem. Vzniká na základě vytvořené a zaslané rezervace pobytu ve výše uvedeném rezervačním systému ze strany nájemce. Rezervační systém je automatický a po provedené a zaslané rezervaci pobytu zašle na Vámi zadanou emailovou adresu shrnutí s názvem "Vaše rezervace je kompletní".  Spolu s touto zprávou obdržíte přílohu ve formátu PDF s názvem "Voucher" a příslušným ID rezervace. Tato příloha je zálohou na provedenou rezervaci pobytu. Potvrzením z Vaší strany formou odpovědi na zaslanou emailovou zprávu a zaplacením zálohy do 3 pracovních dnů bude smluvní vztah platným a dojde k zablokování Vámi zvoleného termínu. Zaslaným potvrzením zárověň souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami a se způsobem ochrany osobních údajů.

IV.

Nástup a odjezd.

Nástup a odjez. Nástup na zvolenou rezervaci pobytu je nejdříve v první den zvoleného termínu po 14 hodině do maximálně 20 hodiny večerní (jiný čas pouze po vzájemné dohodě). Odjezd z rezervace pobytu je poslední den zvolené rezervace do 10 hodin (možnost domluvení pozdějšího odjezdu v případě, že to bude možné z organizačního a technického hlediska). Při nástupu předá pronajímatel, nebo jím určená osoba nájemci výše uvedeným apartmán v uklizeném stavu a bez závad dle inventáře a veškerého zařízení oproti podpisu na předávacím protokolu. Nájemce má právo při předání písemně poukázat v předávacím protokolu na závady. Na pozdější nahlášení závad nebude brán zřetel, pokud se nejedná například o závady, které nelze ze strany nájemce ovlinit při předpokládaným řádným užíváním věci. Pronajímatel má právo na opis identifikáčních údajů nájemce. Po podpisu a předání apartmánu obdrží nájemce klíče od apartmánu.

V.

Apartmán

Apartmán (ubytovací jednotka) je určen maximálně pro 8 osob. Je složen ze 3 místostí dle popisu na těchto stránkách (http://www.gotopec.cz/cz/apartman), koupelny, toalet, terasy a sklepních prostor. Nájemnce má k dispozici všechny tyto prostory a jedno garážové místo v suterénu.

VI.

Cena.

Cena za rezervaci je stanovena na období dané datumem za noc v rezervačním systému. Cena je stanovena za celou ubytovací jednotku včetně spotřeb energií, pokud nepřesáhnou obvyklou spotřebu nad 10%. Cena za rezervaci je stanovena od 1 do 4 osob za celou ubytovací jednotku a od 5 do 8 osob za celou ubytovací jednotku. Pokud nájemce zarezervuje pobyt v období dvou sousedících termínů rezervační systém automaticky přepočte ceny za jednotlivé noci v obou těchto termínech a přizpůsobí je daným cenám v souladu s cenami za určité období. Platba zálohy, vzhledem k urychlení možnosti pronájmu i u ostatních nájemců, je stanovena na 3 pracovní dny. K zablokvání termínu, tak aby jiný nájemce neměl již možnost stejný, nebo podobný termín objednat, dojde momentem připsání celé výše zálohy na bankovní účet uvedený v rezervačním systému, v zaslané záloze nebo v kontaktech s variabilním symbolem dle příslušného čísla faktury. Variabilní symbol není ID objednávky. Záloha je vypočtena automaticky rezervačním systémem ve výši 40% celkové ceny rezervace. Dokud nedojde k připsání zálohy na příslušný bankovní účet, nebude požadovaný termín rezervace blokovaný. Tento termín bude nadále volný pro případné další nájemnce. Ten nájemce, u kterého dojde k připsání zálohy na bankovní účet nejdříve, tomu bude rezervace zablokována bez ohledu na další rezervace jiných nájemců. Datum a čas přispání částky lze na žádost nájemce poskytnout. Zaplacená záloha podléhá stornovacím podmínkám.

VII.

Stornovací podmínky.

 Stornovacími podmínkami se rozumí zrušení rezervace pobytu ze strany nájemce.

Nájemci před uplatněním storna bude vždy nabídnut jiný termín v rámci volných termínů a technických možností tak, aby nedošlo ke škodě, nebo se tato škoda na straně nájemce maximálně minimalizovala.

 1. zrušení rezervace více jak 4 týdny před pobytem - bez poplatku.
 2. zrušení rezervace od 3 do 4 týdnů před pobytem - 10% z ceny pobytu.
 3. zrušení rezervace od 2 do 3 týdnů před pobytem - 20% z ceny pobytu.
 4. zrušení rezervace od 1 do 2 týdnů před pobytem - 30% z ceny pobytu.
 5. zrušení rezervace do 1 týdne před pobytem - 40% z ceny pobytu

Týdnem se rozumí 7 kalendářních dnů bez ohledu na to o jaký den v týdnu se jedná. Rozhodnou dobou je i čas připsání částky zálohy na příslušný bankovní účet. Nájemce musí prokazatelně doručit a nechat si potvrdit zrušení rezervace. Za doručení může být považována i zpráva formou elektronické komunikace.

VIII.

Povinnosti nájemce

 1. řídit se všeobecnými odmínkami pronajímatele, potrdit svým podpisem předávací protokol a vypsat případné nalezené závady, nebo napsat "Bez závad"
 2. obeznámit se s všemi prostorami ubytovací jednotky a seznámit se s obsluhou
 3. užívat ubytovací jednotku jako řádný hospodář, vyvarovat se jednání, které by vedlo ke škodě na ubytovací jednotce a jejím zařízení a užívat ubytovací jednotku výhradně k účelu ubytování
 4. dodržovat zásady bezpečnosti, zejména nezasahovat do elektroinstalace a do zařízení a při manilulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti
 5. dodržovat v celé ubytovací jednotce přísný zákaz kouření a v případě porušení uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisích korun českých)
 6. nájemce plně zodpovídá pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním, nebo zaviněním ostatních osob, které se s ním nacházejí nebo nacházeli v ubytovací jednotce, nebo za škody zvířat, kterým umožnil přístup do ubytovacího objektu.
 7. vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí a dodržovat noční klid v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin
 8. osobně předat při odjezdu z pobytu ubytovací jednotku a provést s pronajímatelem, nebo jím pověřenou osobou vizuální kontrolu
 9. nájemce a osoby, které s ním sdílí ubytovací jednotku jsou plně odpovědné za vlastní bezpečnost, zdraví a své osobní věci včetně finančních prosředků
 10. nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli, nebo jím pověřené osobě vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních osob v ubytovacím objektu a přilehlých prostorách, vše co by mohlo vést k poškození ubytovací jednotky a jejího zařízení.
 11. písemně potvrdit nalezené závady a seznámit se s výší případné škody

IX.

Zrušení rezervace ze strany nájemce

Nájemce má právo na okamžité zrušení pobytu nájemce v případě, že dojde k prokazatelnému a vážnému porušení smluvních podmínek, zejména podmínek týkajích se užívání ubytovací jednotky způsobem řádného hospodáře, nadměrným obtěžováním okolí, rušením nočního klidu a kouřením v prostoru celé ubytovací jednotky. Okamžitým zrušením pobytu nevzniká právo nájemci na vrácení poměrné části uhrazené za pobyt.

X.

Povinnosti pronajímatele

 1. umožnit nájemci plné využití ubytovací jednotky na základě zaplaceného pobytu
 2. pronajímatel, nebo jím pověřená osoba je povinna seznámit nájemce s objektem ubytovací jednotky a předložit k podpisu předávací protokol
 3. pronajímatel, nebo jím pověřená osoba je povinna umožnit provedení zápisu závad při převzetí ubytovací jednotky
 4. pronajímatel je povinen poskytnou vše co zahrnuje cena pobytu a pokud vznikne situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, nebo poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

 

Smluvní podmínky byly vydány dne 12. ledna 2016 a jsou platné a účinné dnem 1. února 2016.